Proje Hakkında

 • Kentsel alanlarda yerel yönetimler tarafından yürütülen teknik hizmetler açısından, mevcut yazılı belgelere ilave olarak güncel harita tabanlı konumsal bilgilere de hızlı bir şekilde erişim büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) teknolojisi kentsel yönetimler için etkin bir karar-destek aracıdır.

  Denizli Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü, Coğrafi Bilgi Sistemleri Yönetim Birimi ve Mekansal Adres Yönetim Birimleri olmak üzere 2 birimden oluşmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü 1 Şube Müdürü 1 Harita Mühendisi, 2 Harita Teknikeri, 1 Bilgisayar Mühendisi, 1 Bilgisayar Programcısı olmak üzere toplam 6 personelle çalışmalarını yürütmektedir.

  Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Hedefleri

  • Hizmetlerin daha verimli, daha hızlı ve daha az maliyetle sunulması
  • Adres Bilgi Sistemi’nin oluşturularak, adres ve numaralama işlemlerinin hızlandırılması
  • Doğru bir numarataj sisteminin kurulması ve uygulama yazılımları ile vatandaşa hızlı hizmetin verilmesi
  • Su ve kanalizasyon sistemlerinin daha iyi işletilmesi
  • Kente ait tüm bilgilerin sayısal ortamda tutularak, gerekli analizlerle karar destek sisteminin oluşturulması
  • Kaçak yapılaşmanın kontrolü
  • Ulaşım, Park ve bahçeler, Emlak istimlak ve İmar otomasyon sisteminin kurulması
  • Belediye birimleri ve Kurumlar arasında daha sağlıklı bilgi alışverişinin sağlanması
  • İnternet teknolojisi ile web ortamında vatandaşlara hizmet verilmesi
  • Zemin etütlerine yönelik çalışmalar yapılarak, afet öncesi yerleşim analizlerinin yapılması
  • Acil Eylem Planı’nın CBS ortamında oluşturulması

  Coğrafi Bilgi Sistemleri Karşılaşılan Sorunlar

  • Kullanılan yazılım programlarında tamamıyla giderilemeyen sorunlar
  • Araziden veri toplayacak kalifiye eleman yetersizliği
  • Toplanan verilerin güncel tutulamaması
  • Çok sayıda firmanın bu işin başına geçmesi
  • Amacına ulaşmış örneğinin bulunmaması
  • Adres ve Numaralamanın güncel olmaması
  • Farklı Kurum ve Kuruluşların bir araya gelememesi ve farklı alt yapılarda mükerrerlikler
  • Kentte yaşayanların sorumluluk bilincinde olmaması
  • Ulusal Adres veri tabanının coğrafi bağlantısının olmaması
  • İşe yön verecek yeterli düzeyde bilgiye sahip danışman eksikliği
  • Coğrafi Bilgi sistemi çalışmaları sırasında diğer birimlerden gelen yoğun iş talepleri
  • Sözel verilerdeki uyumsuzluklar

Projenin Sağladığı Faydalar: